Back to Top

Zahájení školního roku 2023 / 2024

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok společně zahájíme dne 4. září 2023 tímto programem:

 

4.září 2023

8:00 - setkání s třídními učiteli v budově školy „C“ v areálu Na Lindovce

9:00 - slavnostní mše svatá k zahájení školního roku v kapli kláštera na Koperníkově ulici

Po skončení mše svaté návrat s třídními učiteli do školy.

10:00 – 11:00 – třídnické hodiny

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-52-H/01 Zahradník

 

Termíny konání přijímacích pohovorů:

1. termín: 31.8.2023. 

Přihlášky zasílejte do 16. 8. 2023 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

 

41-52-H/01 Zahradník, délka studia 3 roky, forma studia denní, 6 uchazečů

 

Kritéria přijímacího řízení:

  1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
  2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)
  3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za 3 poslední pololetí studia, vyjádřený body podle následující škály:

 

dosažený průměr:

bodová hodnota:

do 1,50

10

1,51-2,00

8

2,01-2,50

6

2,51-3,00

4

3,01-3,50

2

nad 3,50

0

 

 a výsledek motivačního pohovoru (0–10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

 

  1. Od celkového počtu bodů budou odečteny body dle následujících kritérií:

 

Za každý snížený stupeň z chování: 5 bodů

Za každou nedostatečnou: 5 bodů

 

  1. Pro přijetí je nutno získat nejméně 1 bod.

 

  1. Svůj úmysl nastoupit ke studiu uchazeč potvrdí odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Pokud nebude zápisový lístek ve stanovené lhůtě odevzdán řediteli školy, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí ředitele o přijetí.

 

V Kroměříži 4. 7. 2023                                                               Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Čerpání dovolené kancelář školy

Vážení rodiče, milí žáci a uchazeči o studium,

přejeme Vám všem krásné prázdniny a upozorňujeme, že ve dnech 3. 7. – 7. 7. 2023 bude z důvodu čerpání dovolené kancelář školy uzavřena a s výjimkou předem dohodnutých schůzek nebude přítomen ani ředitel školy.

Strana 2 z 25