Back to Top

Realizace sadovnického projektu ve Vápenné

IMG_20210609_183802.jpg IMG_20210609_093323.jpg

Čtyři studenti 2. ročníku zahradnického oboru se 8. 6. 2021, pod odborným dohledem paní Ing. Lenky Krůpové, vedoucí zahradnice Podzámecké zahrady v Kroměříži, vypravili na realizaci sadovnického projektu do Vápenné v Jeseníkách. Tento projekt vzniká v objektu Pily a Polesí Vápenná, který má pod správou Arcibiskupství olomoucké a Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. V prostoru pily bylo zapotřebí provést rekultivaci ploch, které byly narušeny stavební činností. Následně se na části z těchto ploch provedl hydroosev, což je zapravení travního osiva ve směsi s vodou, organickou hmotou, umělým hnojivem spolu se zapravením protierozních přísad na danou plochu. V částech okolo plotu byla, již dříve, provedena výsadba listnatých dřevin a keřů.  V následujících etapách bude probíhat mulčování osázených ploch a ošetření vznikajícího ovocného sadu. Naše škola se díky spolupráci s Podzámeckou zahradou spolupodílí na realizaci a naši studenti se v rámci své praxe seznamují s náročnou prací, kterou realizace obnáší. Součástí praxe byla i rozprava nad projektovou dokumentací. Věříme, že pro žáky byl tento výjezd bohatou zkušeností a odvezli si z Vápenné nemalé zážitky. 

Mgr. Zdenka Černochová

Máme svůj strom!

V úterý 18. května jsme si za odborného dohledu hlavní zahradnice Podzámecké zahrady Ing. Lenky Krůpové zasadili historicky první strom budoucích absolventů závěrečného ročníku. Jedlovec kanadský, neboli Tsuga canadensis, je stálezelený jehličnatý strom původem ze severní Ameriky, který doroste výšky až 30 m. Podle fotografií vidíte, že všichni žáci III. ročníku přiložili ruce k dílu, včetně mistrů, školního kaplana a pana ředitele. Kde náš “absolventský strom” najdete? Je blízko řeky Moravy u Břízového pavilonu.

Další fotografie naleznete ve FOTOGALERII

DSC_1123.JPG

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – UO

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

 

Termíny konání přijímacích pohovorů:

1. termín: 29. - 30. 6. 2021

Přihlášky zasílejte do 21. června 2021 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní, 17 uchazečů

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní, 20 uchazečů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní, 13 uchazečů

41-52-H/01 Zahradník, délka studia 3 roky, forma studia denní, 28 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
 2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)
 3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za 1. pololetí posledních dvou ročníků studia, vyjádřený body podle následující škály:

  

 a výsledek motivačního pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

 1. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou mít na kterémkoli vysvědčení ve 2 posledních ročnících snížený stupeň z chování.
 2. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou ve 2. pololetí v posledním ročníku hodnoceni nedostatečně.
 3. Ve výjimečných případech, pokud to umožní kapacita oboru, může o přijetí těchto žáků ze závažných důvodů rozhodnout ředitel školy.
 4. Pro kontrolu kritérií uvedených v bodech 4 a 5 předloží uchazeči závěrečné vysvědčení nejpozději 31. 8. 2021.

 

 

V Kroměříži 21. 5. 2021                                                               Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – NS

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-44-L/51 Zahradnictví

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:

 1. termín: 29. - 30. 6. 2021

Přihlášky zasílejte do 21. června 2021 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 2 roky, forma studia denní, 26 uchazečů

41-44-L/51 Zahradnictví, délka studia 2 roky, forma studia denní, 29 uchazečů

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 3 roky, forma studia kombinovaná, 26 uchazečů

41-44-L/51 Zahradnictví, délka studia 3 roky, forma studia kombinovaná, 30 uchazečů

 

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončeným středoškolským vzděláním v příslušném učebním oboru dle Nařízení vlády 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.
 2. V přijímacím řízení pro školní rok 2021/22 se nekoná jednotná přijímací zkouška.
 3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na pololetním vysvědčení za dva poslední ročníky studia, vyjádřený body podle následující škály:

 

 

 a výsledek školní přijímací zkoušky konané formou pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

 

V Kroměříži 21. 5. 2021                                                               Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – NS

Strana 10 z 21