Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-44-L/51 Zahradnictví

Termíny konání přijímacích zkoušek (JPZ + pohovor):

  1. termín: 13. 4.2023
  2. termín: 14. 4. 2023

Přihlášky zasílejte do 1. března 2023 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 14 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 2 roky, forma studia denní, 30 uchazečů

41-44-L/51 Zahradnictví, délka studia 2 roky, forma studia denní, 30 uchazečů

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 3 roky, forma studia kombinovaná, 30 uchazečů

41-44-L/51 Zahradnictví, délka studia 3 roky, forma studia kombinovaná, 30 uchazečů

 

 

Kritéria přijímacího řízení:

  1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončeným středoškolským vzděláním v příslušném učebním oboru dle Nařízení vlády 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.
  2. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje součet bodů dosažených dle následujících kritérií:

a. Výsledek JPZ z českého jazyka a literatury a z matematiky – maximum 100 bodů, váha podílu JPZ je 62,5 %.

b. průměrný prospěch na závěrečném vysvědčení za 2. ročník studia a pololetním vysvědčení za 3. ročník studia, vyjádřený body podle následující škály:

 

dosažený průměr:

bodová hodnota:

do 1,50

40

1,51-2,00

30

2,01-2,50

20

2,51-3,00

10

nad 3,00

0

 c. výsledek školní přijímací zkoušky konané formou pohovoru (0 – 20 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

Maximální počet bodů podle kritérií uvedených v bodě b. a c. je 60, váha podílu je 37,5 %.

  1. V případě shodného počtu dosažených bodů rozhodují o pořadí uchazečů následující kritéria:

 

  1. vyšší počet bodů získaných u JPZ
  2. vyšší počet bodů za průměrný prospěch
  3. vyšší počet bodů získaný za pohovor

Ředitel školy může rozhodnout do 8. 3. 2023, zda studium bude realizováno. V případě, že se v 1. kole přijímacího řízení přihlásí v dané formě studia (denní, kombinovaná) méně než 20 uchazečů v součtu obou oborů (41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, 41-44-L/51 Zahradnictví), studium ve školním roce 2023/24 nebude otevřeno.

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se promíjí při přijímacím řízení jednotná zkouška z českého jazyka a literatura, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce, resp. zletilého uchazeče podané spolu s přihláškou ke studiu. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, bude ověřena rozhovorem. O pořadí uchazeče dle bodu 2. a. bude rozhodnuto na základě výsledků jednotné zkoušky z matematiky, které se započítají 2x.

V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky. Doporučení je třeba přiložit k přihlášce.

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 NS v PDF

 

V Kroměříži 31. 1. 2023                                                               Mgr. Petr Šiška, ředitel školy