O ŠKOLE

Střední odborná škola sv. Jana Boska je křesťansky orientovaná škola, která poskytuje vzdělání v tříletých učňovských oborech a dvouletých oborech nástavbového studia v oblasti zemědělství a lesnictví. Škola vychází vstříc především na žákům z věřících rodin, je však otevřena všem zájemcům, kteří jsou ochotni přijmout a respektovat její hodnoty. Zřizovatelem školy je Arcibiskupství olomoucké.

 

UČEBNÍ OBORY

  • Lesní mechanizátor 41-56-H/01 - tříletý učební obor s výučním listem  
  • Opravář lesnických strojů 41-56-H/02  - tříletý učební obor s výučním listem
  • Zemědělec – farmář 41-51-H/01  - tříletý učební obor s výučním listem
  • Zahradník 41-52-H/01 tříletý učební obor s výučním listem

 

CO MŮŽETE OČEKÁVAT

Základním cílem školy je umožnit mladým lidem všestranný osobnostní a profesní rozvoj v křesťanském duchu reprezentovaném tradicí katolické církve. Jsme přesvědčeni, že obě tyto složky výchovy a vzdělávání jsou nerozlučně spojeny a že pouze osobnostně rozvinutý, zralý a v plném smyslu slova dospělý člověk je schopen se úspěšně začlenit do společnosti a účinně profesně uplatnit.

 

Chceme u našich žáků rozvíjet profesní hrdost, vědomí důstojnosti práce, vnímání povolání jako služby bližnímu a společnosti.

Osobnostnímu rozvoji žáků slouží výchovný a pastorační program založený na salesiánském preventivním systému, který se opírá o 3 základní pilíře:

 

rozum – náboženství – laskavost.

 

Hodnoty školy

  1. Víra, odbornost a celkový růst žáků
  2. Salesiánská výchova založená na preventivním výchovném systému a asistenci
  3. Rodinné prvky (vzájemná důvěra a otevřenost, pozorný a lidský přístup k žákům, zdravá náročnost)
  4. Spoluzodpovědnost a profesionální růst pedagogů
  5. Spolupráce s rodiči a absolventy školy
  6. Příjemné a výchovné prostředí

 

 

DOMOV MLÁDEŽE

Poskytuje žákům ubytování, stravování, podmínky pro studium i rozvíjení zájmů, tvůrčích a sportovních aktivit ve volném čase. Žáci jsou vedeni k jeho smysluplnému využívání individuálně i v kolektivu. Pravidelně se účastní duchovních aktivit a mají stálou možnost rozhovoru s knězem a duchovního doprovázení.

 

ODBORNÝ VÝCVIK

Cílem je rozvinout u žáků řemeslné dovednosti, potřebné pracovní návyky, schopnost spolupráce v pracovním kolektivu i schopnost samostatně pracovat, práci si sami plánovat a organizovat. Odborný výcvik bude realizován v maximální možné míře v reálných podmínkách firem a zemědělských a lesnických provozů.

 

VOLNÝ ČAS

 

Škola usiluje o komplexní výchovné působení, které zahrnuje i volný čas žáků. Proto škola zřizuje i Středisko volného času, jehož nabídka zahrnuje především aktivity zaměřené na poznávání přírody a pobyt v ní, tak aby žáci získávali k přírodnímu prostředí nejen profesní, ale rovněž osobní vztah a učili se respektu a úctě k hodnotám Božího stvořitelského díla.