Back to Top

Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024

Důležité informace, které se týkají maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024

Třída: MZL2
Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní) a profilové (školní) zkoušky.
Společná (státní) část MZ obsahuje 2 povinné zkoušky: z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (anglického) nebo matematiky. Zkoušky z českého jazyka a literatury, z cizích jazyků nebo z matematiky se konají formou didaktického testu (písemný test, jednotně zadáván CENTREM pro zjišťování výsledků ve vzdělávání a je centrálně vyhodnocován).
Dále se může žák ve společné části MZ přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z následující nabídky předmětů: cizí jazyk (anglický), matematika a matematika rozšiřující.
Profilová (školní) část MZ se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, ze zkoušky z cizího jazyka (pokud si tento zvolil ve společné části MZ). Tyto zkoušky se konají formou písemné práce a ústní zkoušky před zkušební komisí. 

Podrobnosti najdete na stránkách školního informačního systému SOŠ BOSCO MATURITA 23/24

Výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
         
         
Zahradník 41-52-H/01      
         
Pořadí: Kód:   Body: Přijat/nepřijat
1. BJH 82/2023   14 přijat
         
         
         
V Kroměříži 14.9.2023   Ing. Robert Babuka, MBA., ředitel školy

 

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 41-52-H/01 Zahradník

 Termíny konání přijímacích pohovorů:

  1. termín: 14.9.2023

Přihlášky zasílejte do 6. 9. 2023 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-52-H/01 Zahradník, délka studia 3 roky, forma studia denní, 1 uchazeč

Kritéria přijímacího řízení:

  1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
  2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)
  3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za 1. pololetí posledních dvou ročníků studia, vyjádřený body podle následující škály:

 

 a výsledek motivačního pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

  1. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou mít na kterémkoli vysvědčení ve 2 posledních ročnících snížený stupeň z chování.
  2. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou ve 2. pololetí v posledním ročníku hodnoceni nedostatečně.
  3. Ve výjimečných případech, pokud to umožní kapacita oboru, může o přijetí těchto žáků ze závažných důvodů rozhodnout ředitel školy.
  4. Pro kontrolu kritérií uvedených v bodech 4 a 5 předloží uchazeči závěrečné vysvědčení.

 

 

V Kroměříži 4. 9. 2023                                                              Ing. Robert Babuka, ředitel školy

Strana 1 z 25