Back to Top
SD GROUP

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – UO

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

 

Termíny konání přijímacích pohovorů:

1. termín: 30.8.2022

Přihlášky zasílejte do 16. 8. 2022 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní, 18 uchazečů

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní, 16 uchazečů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní, 12 uchazečů

41-52-H/01 Zahradník, délka studia 3 roky, forma studia denní, 28 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.

2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ).

3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za 1. pololetí posledních dvou ročníků studia, vyjádřený body podle následující škály:

dosažený průměr:

bodová hodnota:

do 1,50

10

1,51–2,00

8

2,01–2,50

6

2,51–3,00

4

3,01–3,50

2

nad 3,50

0

a výsledek motivačního pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

4. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou mít na kterémkoli vysvědčení ve 2 posledních ročnících snížený stupeň z chování.

5. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou ve 2. pololetí v posledním ročníku hodnoceni nedostatečně.

6. Ve výjimečných případech, pokud to umožní kapacita oboru, může o přijetí těchto žáků ze závažných důvodů rozhodnout ředitel školy.

7. Pro kontrolu kritérií uvedených v bodech 4 a 5 předloží uchazeči závěrečné vysvědčení nejpozději 31. 8. 2022.

  

V Kroměříži 6. 6. 2022
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – NS

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-44-L/51 Zahradnictví

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:

  1. termín: 30. 8. 2022

Přihlášky zasílejte do 16. 8. 2022 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 2 roky, forma studia denní, 21 uchazečů

41-44-L/51 Zahradnictví, délka studia 2 roky, forma studia denní, 24 uchazečů

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 3 roky, forma studia kombinovaná, 30 uchazečů

41-44-L/51 Zahradnictví, délka studia 3 roky, forma studia kombinovaná, 30 uchazečů

 

Kritéria přijímacího řízení:

1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončeným středoškolským vzděláním v příslušném učebním oboru dle Nařízení vlády 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

2. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje součet bodů dosažených dle následujících kritérií:

a. průměrný prospěch na závěrečném vysvědčení za 2. ročník studia a pololetním vysvědčení za 3. ročník studia, vyjádřený body podle následující škály:

dosažený průměr:

bodová hodnota:

do 1,50

40

1,51–2,00

30

2,01–2,50

20

2,51–3,00

10

nad 3,00

0

b. výsledek školní přijímací zkoušky konané formou pohovoru (0 – 20 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

Maximální celkový počet bodů podle kritérií uvedených v bodě a. a b. je 60.

 

3. V případě shodného počtu dosažených bodů rozhodují o pořadí uchazečů následující kritéria:

 

1. vyšší počet bodů za průměrný prospěch

2. vyšší počet bodů získaný za pohovor

 

V Kroměříži 6. 6. 2022
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

Stodola jako z pohádky

Ve spolupráci s Národním muzeem v přírodě jsme se podíleli, v rámci odborného výcviku, na výzdobě nově postavené roubené stodoly, která je umístěna v areálu Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích. Přípravy nám zabraly dlouhé týdny. Vyráběli jsme věnce a postavy ze slámy, např. kachny, dokonce se nám podařilo ztvárnit i indického běžce. Terezie s Adrianou si vzaly na starost výrobu Hanácké selky ze slámy. Tu jsme později umístili ke vchodu, aby vítala návštěvníky.

Ve středu 25.5.2022 jsme se pod vedením paní mistrové Andrey Vlasaté a paní učitelky Zdenky Černochové, vypravili do Příkaz vyzdobit stodolu na slavnostní otevření. Počasí nám moc nepřálo, celý den nám poměrně hustě pršelo. Automaticky jsme se rozdělili do skupin a dali se do práce. 1. skupina vázala luční kytice, které patřily na stůl, 2. skupina dokončovala a připevňovala věnce k trámům. Na výškové práce jsme si s sebou přibrali lesního mechanizátora Michala. Ten věšel kruhy z břečťanů, proutěná srdce i věnce. Dále jsme vypichovali živé květy a zeleň do aranžovacích misek. Nakonec Daniela uvázala překrásnou kytici, kterou jsme dali organizátorům.

Výzdoba mě moc bavila, líbila se mi úžasná atmosféra, která mezi námi panovala. Všichni na nás byli moc hodní a pomohli nám s každým úkolem. Hanácké muzeum v přírodě na mě působilo moc mile a jeho návštěvu jen doporučuji. Těším se na další projekty, u kterých budeme moci být.

Patricie Kosíková, žákyně 2. ročníku oboru Zahradník

Fotogalerie – Stodola jako z pohádky

Výsadba absolventského stromu 3. ročníku

Dne 28. 4. 2022 jsme se my, žáci 3. ročníku SOŠ svatého Jana Boska
v Kroměříž, vydali do Podzámecké zahrady, abychom zde zasadili strom, lípu srdčitou Tilia cordata, na počest našeho tříletého snažení se na naší škole.

Tato počínající tradice vznikla v loňském školním roce. My jsme jejími druhými pokračovateli a věříme, že bude trvat i nadále, v následujících letech, snad i desetiletích.

Našim letošním mottem, které jsme s humorem a výstižností vybrali, je:

"A je to!"

 

fotogalerie Výsadba absolventského stromu 3. ročníku

za 3. ročník SOŠ sv. Jana Boska, Kroměříž

Zuzana Skřivánková a Eliška Mrhálková

Strana 3 z 21