Back to Top

První absolventi SOŠ sv. Jana Boska

15 žáků oborů lesní mechanizátor, opravář lesnických strojů a zemědělec-farmář složilo na konci letošního školního roku úspěšně své závěrečné zkoušky, z toho 7 žáků s vyznamenáním, a stali se tak vůbec prvními absolventy SOŠ sv. Jana Boska v Kroměříži. 

Dne 6.8.2021 jim byly při slavnostní mši svaté předány výuční listy, lesní mechanizátoři byli navíc svými učitel slavnostně pasováni do ,,lesáckého stavu”. 

S mnohými z nich se budeme ve škole nadále potkávat, neboť se rozhodli pokračovat v nástavbovém studiu oboru mechanizace zemědělství a lesního hospodářství.  

Dík patří vedle rodičů, pedagogů a vychovatelů rovněž společnosti ALSOL a.s., která školu dlouhodobě a systematicky podporuje materiálně i finančně a rovněž společnosti Severočeské doly a.s., která podpořila finančně odbornou přípravu žáků. 

 

DSC_0037.jpg

Fotogalerie - První absolventi SOŠ sv. Jana Boska

Slavnostní předání výučních listů

Slavnostní předání výučních listů a vyřazení letošních absolventů se uskuteční při mši svaté v pátek 6.8.2021 v 9:00 v kapli sester Sv. Kříže na Koperníkově ulici.

K účasti srdečně zveme zvláště rodiny našich prvních absolventů.

 

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – UO

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru:

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:

 1. termín: 30. 8. 2021

Přihlášky zasílejte do 16. srpna 2021 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní, 16 uchazečů

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní, 20 uchazečů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní, 15 uchazečů

41-52-H/01 Zahradník, délka studia 3 roky, forma studia denní, 27 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
 2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)
 3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za 1. pololetí posledních dvou ročníků studia, vyjádřený body podle následující škály:

  

 a výsledek motivačního pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

 1. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou mít na kterémkoli vysvědčení ve 2 posledních ročnících snížený stupeň z chování.
 2. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou ve 2. pololetí v posledním ročníku hodnoceni nedostatečně.
 3. Ve výjimečných případech, pokud to umožní kapacita oboru, může o přijetí těchto žáků ze závažných důvodů rozhodnout ředitel školy.
 4. Pro kontrolu kritérií uvedených v bodech 4 a 5 předloží uchazeči závěrečné vysvědčení nejpozději 31. 8. 2021.
 
V Kroměříži 1. 7. 2021
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – NS

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru:

 

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:

 1. termín: 30. 8. 2021

Přihlášky zasílejte do 16. srpna 2021 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 2 roky, forma studia denní, 20 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončeným středoškolským vzděláním v příslušném učebním oboru dle Nařízení vlády 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.
 2. V přijímacím řízení pro školní rok 2021/22 se nekoná jednotná přijímací zkouška.
 3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na pololetním vysvědčení za dva poslední ročníky studia, vyjádřený body podle následující škály: 

  

 a výsledek školní přijímací zkoušky konané formou pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

Ke stažení: 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022 NS

 

V Kroměříži 1. 7. 2021
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 41-45-L/51
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJL11/2021 16 přijat
2. BJL12/2021 16 přijat
Zemědělec - farmář 41-51-H/01
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH41/2021 14 přijat
2. BJH40/2021 12 přijat
3. BJH39/2021 6 nepřijat/nedostavil se k PŘ
     
Zahradník 41-52-H/01
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH45/2021 16 přijat
2. BJH36/2021 8 nepřijat/nedostavil se k PŘ
3. BJH37/2021 4 nepřijat/nedostavil se k PŘ

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – UO

 

V Kroměříži 29. 6. 2021  
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Strana 10 z 22