Back to Top
SD GROUP

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – NS

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

41-44-L/51 Zahradnictví

 

Termíny konání přijímacích zkoušek:

  1. termín: 29. - 30. 6. 2021

Přihlášky zasílejte do 21. června 2021 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 2 roky, forma studia denní, 26 uchazečů

41-44-L/51 Zahradnictví, délka studia 2 roky, forma studia denní, 29 uchazečů

41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství, délka studia 3 roky, forma studia kombinovaná, 26 uchazečů

41-44-L/51 Zahradnictví, délka studia 3 roky, forma studia kombinovaná, 30 uchazečů

 

Kritéria přijímacího řízení:

  1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončeným středoškolským vzděláním v příslušném učebním oboru dle Nařízení vlády 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.
  2. V přijímacím řízení pro školní rok 2021/22 se nekoná jednotná přijímací zkouška.
  3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na pololetním vysvědčení za dva poslední ročníky studia, vyjádřený body podle následující škály:

 

 

 a výsledek školní přijímací zkoušky konané formou pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

 

V Kroměříži 21. 5. 2021                                                               Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – NS

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 NS

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 41-45-L/51
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJL1/2021 20 přijat
2. BJL3/2021 18 přijat
3. BJL8/2021 18 přijat
4. BJL9/2021 16 přijat
5. BJL5/2021 16 přijat
6. BJL7/2021 15 přijat
7. BJL2/2021 14 přijat
8. BJL6/2021 12 přijat
 
Zahradnictví 41-44-L/51
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJL4/2021 14 přijat

 

V Kroměříži 19.5.2021
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 NS v PDF

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 UO

Lesní mechanizátor 41-56-H/01
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH14/2021 18 přijat
2. BJH22/2021 18 přijat
3. BJH8/2021 18 přijat
4. BJH33/2021 16 přijat
5. BJH28/2021 12 přijat
6. BJH4/2021 11 přijat
7. BJH23/2021 9 přijat
8. BJH16/2021 8 nepřijat/nedostavil se
9. BJH9/2021 4 nepřijat/nedostavil se
10. BJH19/2021 4 nepřijat/nedostavil se
       
Zemědělec - farmář 41-51-H/01
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH15/2021 18 přijat
2. BJH17/2021 18 přijat
3. BJH11/2021 18 přijat
4. BJH6/2021 18 přijat
5. BJH12/2021 18 přijat
6. BJH24/2021 16 přijat
7. BJH7/2021 16 přijat
8. BJH20/2021 16 přijat
9. BJH25/2021 16 přijat
10. BJH13/2021 16 přijat
11. BJH26/2021 14 přijat
12. BJH10/2021 8 nepřijat/nedostavil se
       
Opravář lesnických strojů 41-56-H/02
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH5/2021 20 přijat
2. BJH30/2021 14 přijat
3. BJH35/2021 12 přijat
4. BJH27/2021 12 přijat
       
Zahradník 41-52-H/01
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH1/2021 18 přijat
2. BJH21/2021 18 přijat
3. BJH32/2021 17 přijat
4. BJH2/2021 16 přijat
5. BJH29/2021 16 přijat
6. BJH31/2021 14 přijat
7. BJH3/2021 14 přijat
8. BJH34/2021 12 přijat
9. BJH18/2021 4 nepřijat/nedostavil se

 

V Kroměříži 19.5.2021
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

Zápisový lístek odevzdejte poštou na adresu školy:

SOŠ sv. Jana Boska
Na Lindovce 1463/1
767 01 Kroměříž

nebo osobně v kanceláři školy (Mgr. Z. Černochová) do 2.6.2021

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 UO v PDF

 

 

Změna termínu 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – UO

Změna termínu 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, Opatření obecné povahy č.j.MSMT 43073/2020-3 v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje změnu termínu 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

 

Termíny konání přijímacích pohovorů:

  1. termín: 5. - 6. 5. 2021

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 14 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Zároveň upozorňujeme na povinnost danou Mimořádným opatřením č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, která ukládá uchazečům o střední vzdělávání doložit před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního testu (resp. jiný náhradní doklad daný tímto opatřením). Škole organizující přijímací zkoušku je dána povinnost tyto doklady vyžadovat a kontrolovat a v případě, že je uchazeč nepředloží, neumožnit mu účast na přijímací zkoušce.

 

V Kroměříži 9. 4. 2021                                                               Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

Strana 10 z 20