Back to Top
SD GROUP

Floristická soutěž – Květiny za sklem

Dne 16. 4. 2021, se studenti SOŠ svatého Jana Boska zúčastnili floristické soutěže „Květiny za sklem“.
Soutěž probíhala ve městě Holešov. Zadání soutěže se lišilo podle kategorií. Naši studenti soutěžili jako junioři a měli tvořit kulatou kytici a vypichovanou misku z jarních květin. Všechny výrobky byly po vyhodnocení umístěny v prostorách Holešovského zámku jako součást výstavy „Květiny za sklem“.
Soutěž i výstava probíhaly za koronavirových opatření. V této soutěži se jedné z našich studentek podařilo zvítězit a postoupit tak do zemského kola v Prostějově, které proběhlo 23. 9. 2021, zadání bylo velmi podobné. Opět se zde tvořila kulatá kytice a vypichovaná miska, tentokrát byly použity květiny typické pro podzim. Odtud si naše studentka odvezla 10. místo.

Dne 16. 4. 2021, se studenti SOŠ svatého Jana Boska zúčastnili floristické soutěže „Květiny za sklem“  

Autor článku: Daniela Marcalíková, 3. ročník

Ředitelské volno 27. 9. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s §24, odst.2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Vás informuji, že dne 27. 9. 2021 vyhlašuji z organizačních důvodů ředitelské volno. Ubytování na Domově mládeže je možné od úterý 28.9. 17:00.

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 41-45-L/51
 
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJL13/2021 18 přijat
2. BJL10/2021 8 nepřijat, nedostavil se k PŘ

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – NS

 

Lesní mechanizátor 41-56-H/01
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH49/2021 18 přijat
2. BJH50/2021 14 přijat
         
Zemědělec - farmář 41-51-H/01
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH48/2021 14 přijat
2. BJH46/2021 14 přijat
 
Opravář lesnických strojů 41-56-H/02
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH47/2021 8 přijat
 
Zahradník 41-52-H/01
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH48/2021 14 přijat
2. BJH51/2021 12 přijat

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – UO

 

V Kroměříži 30. 8. 2021
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy 

Zahájení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

letošní školní rok společně zahájíme tímto programem:

8:00 – setkání s třídními učiteli v budově školy „C“ v areálu Na Lindovce

8:15 – testování COVID 19*

9:00 – slavnostní mše svatá k zahájení školního roku v kapli kláštera na Koperníkově ulici

Po skončení mše svaté návrat do školy.

10:30 – 11:30 – třídnické hodiny, 1. ročníky prohlídka areálu a budovy školy

11:30–13:00 – pauza na oběd

13:00 – odjezd 1. ročníků na adaptační pobyt do Prasklic, místo nástupu: parkoviště před DM Pavlákova

Adaptační pobyt se netýká 1. ročníku nástavbového studia!

Od 2. září začíná výuka dle rozvrhu.

S pozdravem

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

 

*Testování na COVID 19 bude stejně jako v minulém školním roce probíhat formou antigenního testu, který si žáci budou provádět sami pod dozorem pedagogických pracovníků.  

Další informace z materiálů MŠMT:

Preventivní screeningové testování:

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede první nebo druhý den školního vyučování...a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. V případě, že se škola rozhodla testovat PCR metodou, testuje se s frekvencí jedenkrát v týdnu první vyučovací den v týdnu. Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září (s výjimkou pravidel plynoucích v případě pozitivního testu, které jsou účinné do konce doby platnosti pravidel pro pozitivní testy, více v mimořádném opatření k preventivnímu testování).

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.

Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

 

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení)

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).

Strana 8 z 21