Back to Top

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

 

Termíny konání přijímacích pohovorů:

1. termín: 12.6.2023

Přihlášky zasílejte do 31. 5. 2023 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní, 10 uchazečů

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní, 2 uchazeči

41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní, 1 uchazeč

41-52-H/01 Zahradník, délka studia 3 roky, forma studia denní, 6 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

 1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
 2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)
 3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za 3 poslední pololetí studia, vyjádřený body podle následující škály:

 

dosažený průměr:

bodová hodnota:

do 1,50

10

1,51-2,00

8

2,01-2,50

6

2,51-3,00

4

3,01-3,50

2

nad 3,50

0

 

 a výsledek motivačního pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

 

 1. Od celkového počtu bodů budou odečteny body dle následujících kritérií:

 

Za každý snížený stupeň z chování: 5 bodů

Za každou nedostatečnou: 5 bodů

 

 1. Pro přijetí je nutno získat nejméně 1 bod.

 

 1. Svůj úmysl nastoupit ke studiu uchazeč potvrdí odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Pokud nebude zápisový lístek ve stanovené lhůtě odevzdán řediteli školy, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí ředitele o přijetí.

 

 

V Kroměříži 11. 5. 2023                                                               Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

Termíny MZ profilové části

 • Středa 10.5. 2023, 10:00 - ANJ písemná práce

 • Čtvrtek 11.5. 2023, 10:00 - CJL písemná práce

 • 15.5.-19.5. studijní volno

 • Čtvrtek 25.5. 2023, 10:00 - obhajoba maturitních prací

 • Čtvrtek 25.5.2023, 13:00 - ústní část maturitní zkoušky

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Lesní mechanizátor 41-56-H/01
 
Pořadí: Kód: Body: Přijat/nepřijat
1. BJH 14/2023 20 přijat
2. BJH 15/2023 18 přijat
3. BJH 44/2023 16 přijat
4. BJH 63/2023 16 přijat
5. BJH 12/2023 16 přijat
6. BJH 42/2023 16 přijat
7. BJH 16/2023 15 přijat
8. BJH 1/2023 14 přijat
9. BJH 38/2023 14 přijat
10. BJH 46/2023 14 přijat
11. BJH 41/2023 14 přijat
12. BJH 43/2023 14 přijat
13. BJH 27/2023 9 přijat
14. BJH 39/2023 8 přijat
15. BJH 51/2023 8 přijat
16. BJH 68/2023 7 přijat
17. BJH 61/2023 6 nepřijat - nedostavil se k přijímacímu řízení
18. BJH 58/2023 -14 nepřijat
19. BJH 47/2023 -21 nepřijat - nedostavil se k přijímacímu řízení
 
 
Opravář lesnických strojů 41-56-H/02
 
Pořadí: Kód: Body: Přijat/nepřijat
1. BJH 59/2023 16 přijat
2. BJH 10/2023 16 přijat
3. BJH 45/2023 14 přijat
4. BJH 4/2023 11 přijat
5. BJH 26/2023 9 přijat
6. BJH 8/2023 8 přijat
7. BJH 40/2023 8 přijat
8. BJH 52/2023 8 přijat
9. BJH 62/2023 8 nepřijat - nedostavil se k přijímacímu řízení
10. BJH 67/2023 7 přijat
11. BJH 53/2023 7 přijat
12. BJH 29/2023 2 přijat
13. BJH 35/2023 2 přijat
14. BJH 34/2023 1 přijat
15. BJH 2/2023 -3 nepřijat
16. BJH 56/2023 -12 nepřijat
17. BJH 57/2023 -14 nepřijat
18. BJH 30/2023 -14 nepřijat
19. BJH 48/2023 -21 nepřijat - nedostavil se k přijímacímu řízení
20. BJH 23/2023   omluven - náhradní termín
 
 
Zemědělec - farmář 41-51-H/01
 
Pořadí: Kód: Body: Přijat/nepřijat
1. BJH 22/2023 18 přijat
2. BJH 18/2023 18 přijat
3. BJH 32/2023 18 přijat
4. BJH 17/2023 18 přijat
5. BJH 55/2023 16 přijat
6. BJH 24/2023 16 přijat
7. BJH 65/2023 16 přijat
8. BJH 5/2023 16 přijat
9. BJH 66/2023 16 přijat
10. BJH 13/2023 16 přijat
11. BJH 11/2023 16 přijat
12. BJH 37/2023 15 přijat
13. BJH 6/2023 14 přijat
14. BJH 49/2023 14 přijat
15. BJH 9/2023 8 přijat
16. BJH 54/2023 7 přijat
17. BJH 28/2023 2 přijat
18. BJH 3/2023 -3 nepřijat
 
 
Zahradník 41-52-H/01
 
Pořadí: Kód: Body: Přijat/nepřijat
1. BJH 36/2023 18 přijat
2. BJH 19/2023 17 přijat
3. BJH 20/2023 16 přijat
4. BJH 25/2023 16 přijat
5. BJH 50/2023 14 přijat
6. BJH 64/2023 10 přijat
7. BJH 31/2023 6 nepřijat - nedostavil se k přijímacímu řízení
8. BJH 33/2023 4 nepřijat - nedostavil se k přijímacímu řízení
9. BJH 60/2023 1 přijat
10. BJH 7/2023   omluven - náhradní termín
 
 
 
V Kroměříži 25.4.2023 Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Strana 4 z 25