Přijímací řízení

Pro školní rok 2019/2020 budou přijímáni žáci do těchto oborů:

  • 41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní, od 2. ročníku možnost zvolit specializaci pro vinařství a vinohradnictví

  • 41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní

  • 41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní

  • 41-52-H/01 Zahradník, délka studia 3 roky, forma studia denní, od 2. ročníku možnost zvolit specializaci pro okrasné zahrady a parky

Kritéria přijímacího řízení:

1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.

2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)

3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za tři poslední pololetí studia, vyjádřený body podle následující škály:

a výsledek motivačního pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

4. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou mít na kterémkoli vysvědčení ve 2 posledních ročnících snížený stupeň z chování.

5. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou ve 2. pololetí posledního ročníku hodnoceni nedostatečně.

6. Ve výjimečných případech, pokud to umožní kapacita oboru, může o přijetí těchto žáků ze závažných důvodů rozhodnout ředitel školy.

7. Pro kontrolu kritérií uvedených v bodech 4 a 5 předloží uchazeči závěrečné vysvědčení nejpozději 31. 8. 2018.