Vyučované obory

 

Lesní mechanizátor 41-56-H/01 – tříletý učební obor s výučním listem

 

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí pracovat s technickou a technologickou dokumentací, volit a používat vhodné materiály pro lesní výrobu, posuzovat jejich užitné, technologické, ekonomické
a ergonomické vlastnosti, používat vhodné technologické postupy výroby a technologické vybavení při uplatňování pěstitelského a ekonomického pohledu na výrobu v souladu se zásadami zabezpečení udržitelného rozvoje lesa jako součásti přírodního prostředí, seřizovat, obsluhovat a provádět běžnou údržbu a jednoduché opravy strojů a zařízení, pěstovat sadební materiál, zajišťovat s využitím lesnických strojů a zařízení obnovu, výchovu a ochranu lesa, těžit a dopravovat dřevo a provádět sortimentaci surového dříví, případně i další zpracování vytěžené hmoty. Naučí se také řídit traktory a využívat je v pěstitelských a těžebních technologiích.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní zejména v povolání lesní mechanizátor jako kvalifikovaní pracovníci
v komplexní lesní výrobě a v navazujících činnostech, tj. především při výrobě reprodukčního materiálu a na manipulačních skladech. Značná šíře profilu umožňuje uplatnění absolventů
i v dalších oblastech, kde se vyskytuje např. opravárenská a servisní problematika týkající se lesní techniky, při péči o komunální zeleň, o přírodu v územích se zvláštním režimem ochrany a o zeleň podél komunikací nebo v závodech primárního zpracování dřevní hmoty. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem oborů zaměřených na mechanizaci zemědělství
a lesního hospodářství nebo orientovaných na podnikání.

 

Opravář lesnických strojů 41-56-H/02 – tříletý učební obor s výučním listem

 

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí pracovat s technickou dokumentací, volit, vybírat a používat vhodné materiály pro strojírenskou výrobu a opravárenskou činnost, používat vhodné technologické postupy výroby a oprav a vhodné technologické vybavení, obsluhovat, seřizovat a provádět běžnou údržbu a opravy výrobních strojů a lesnických mechanizačních prostředků v souladu se zásadami bezpečnosti práce; dále se naučí diagnostikovat poruchy a závady zařízení
s využitím dostupných diagnostických zařízení. Žáci jsou připraveni ke složení zkoušky
z minimálně dvou kurzů svařování. Dále umí dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní zejména v oblasti lesnického opravárenství a servisních služeb jako opraváři lesnických strojů. Kromě provádění vlastních oprav, výroby a renovace součástí, údržby a seřizování strojů a zařízení jsou absolventi rovněž schopni hodnotit provozní spolehlivost lesnické techniky a motorových vozidel, zejména traktorů, pomocí diagnostických zařízení. Tato šířka profilu umožňuje uplatnění absolventů i v příbuzných strojírenských provozech, zemědělské výrobě, dopravě, stavebnictví, případně v dalších oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika. V případě absolvování specializačních kurzů se mohou uplatnit i při obsluze složitých lesnických strojů a zařízení, pro kterou je vyžadováno zvláštní oprávnění. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin B, C, T.

 

Zemědělec – farmář 41-51-H/01 – tříletý učební obor s výučním listem

 

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí vykonávat pracovní činnosti při pěstování rostlin (zpracování půdy, ošetřování rostlin během vegetace, sklizňové práce) a pracovní činnosti v chovech zvířat (ošetřování zvířat, krmení, péče o zdraví), zpracovávat rostlinné a živočišné produkty, obsluhovat, provádět údržbu a běžné opravy zemědělské techniky, využívat poznatky z ekonomiky
a základů podnikání při nákupu osiv, krmiv, hnojiv, hospodářských zvířat, strojů atd. a při prodeji zemědělských produktů, provádět administrativní činnosti spojené s provozem farmy a vést předepsanou provozní dokumentaci a evidenci, řídit motorová vozidla skupin
T (traktor), B (osobní automobil) a C (nákladní automobil), využívat poradenství zaměřené jak na výrobní problematiku, tak na možnosti využívání dotačního systému, vykonávat činnosti související s vedením domácnosti a rozvojem venkova (agroturistika, péče o krajinu).

Počínaje školním rokem 2019/20 si od 2. ročníku mohou zájemci zvolit specializaci pro vinařství a vinohradnictví.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatňují při výkonu dělnických povolání
v zemědělské prvovýrobě, službách pro zemědělství a v navazujících oblastech zpracování zemědělských produktů. Uplatňují se zejména v povoláních pěstitel rostlin, chovatel zvířat, zemědělský mechanizátor nebo zemědělec - farmář. Vykonávají činnosti související
s pěstováním rostlin a chovem zvířat, uplatňují se při obsluze a údržbě zemědělské techniky. Absolventi se mohou dále uplatnit v oblasti agroturistiky a péče o krajinu, při pěstování ovoce, zeleniny a vinné révy, zpracování rostlinných a živočišných produktů a při opravárenských činnostech. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech zemědělského zaměření nebo v oborech orientovaných na podnikání.

 

Zahradník 41-52-H/01 tříletý učební obor s výučním listem

 

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí upravovat prostředí pro pěstování rostlin, používat průmyslová a statková hnojiva, provádět ochranu rostlin a generativně i vegetativně množit rostliny. Naučí se také pěstovat a ošetřovat zeleninu, květiny, ovocné a okrasné dřeviny, poznávat základní sortiment zeleniny, ovoce, květin a okrasných dřevin. Budou také umět zhotovovat vazačské
a aranžérské výrobky k různým příležitostem. V oblasti sadovnických a krajinářských úprav se žáci naučí základní zeměměřické práce, zakládat a udržovat sadovnické a krajinářské úpravy, vysazovat a ošetřovat rostliny a zakládat a udržovat zatravněné plochy. K výkonu uvedených činností se žáci také naučí používat a udržovat zahradnické nářadí a zahradnickou techniku, provádět její údržbu a pracovat s malou mechanizací.

Počínaje školním rokem 2019/20 si od 2. ročníku mohou zájemci zvolit specializaci pro okrasné zahradnictví.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní na trhu práce zejména v oblasti zahradnické, resp. rostlinné výroby
v povolání zahradník. Jsou připravováni pro výkon činností především v následujících oblastech: ovocné a okrasné školkařství, pěstování květin, ovoce a zeleniny, zakládání
a údržba sadovnických a krajinářských úprav a floristika. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oboru zahradnického zaměření nebo v oboru orientovaném na podnikání.

 

Zahradnictví 41-44-L/51 – dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou

 

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 41-45-L/51 – dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou

S otevřením nástavbových oborů počítáme od školního roku 2021/22, neboť jsou primárně zacíleny na vlastní absolventy.