Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

 

Termíny konání přijímacích pohovorů:

1. termín: 12.6.2023

Přihlášky zasílejte do 31. 5. 2023 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní, 10 uchazečů

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní, 2 uchazeči

41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní, 1 uchazeč

41-52-H/01 Zahradník, délka studia 3 roky, forma studia denní, 6 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

  1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
  2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)
  3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za 3 poslední pololetí studia, vyjádřený body podle následující škály:

 

dosažený průměr:

bodová hodnota:

do 1,50

10

1,51-2,00

8

2,01-2,50

6

2,51-3,00

4

3,01-3,50

2

nad 3,50

0

 

 a výsledek motivačního pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

 

  1. Od celkového počtu bodů budou odečteny body dle následujících kritérií:

 

Za každý snížený stupeň z chování: 5 bodů

Za každou nedostatečnou: 5 bodů

 

  1. Pro přijetí je nutno získat nejméně 1 bod.

 

  1. Svůj úmysl nastoupit ke studiu uchazeč potvrdí odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Pokud nebude zápisový lístek ve stanovené lhůtě odevzdán řediteli školy, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí ředitele o přijetí.

 

 

V Kroměříži 11. 5. 2023                                                               Mgr. Petr Šiška, ředitel školy