Back to Top

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

   

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

                   

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

 

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

1.

BJ08/2019

18

přijat

   

1.

BJ18/2019

15

přijat

2.

BJ02/2019

14

přijat

   

2.

BJ03/2019

14

přijat

3.

BJ16/2019

14

přijat

           

4.

BJ17/2019

14

přijat

           

5.

BJ10/2019

13

přijat

           

6.

BJ22/2019

12

přijat

           

7.

BJ07/2019

 -

náhradní termín 6.5.2019

       
                   

 

 

41-52-H/01  Zahradník

     

41-51-H/01 Zemědělec-farmář

                   

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

 

Pořadí:

Kód:

Body:

Přijat A/N:

1.

BJ06/2019

18

přijat

   

1.

BJ20/2019

18

přijat

2.

BJ21/2019

18

přijat

   

2.

BJ15/2019

15

přijat

3.

BJ19/2019

15

přijat

   

3.

BJ14/2019

14

přijat

4.

BJ05/2019

14

přijat

   

4.

BJ09/2019

13

přijat

5.

BJ13/2019

13

přijat

   

5.

BJ01/2019

11

přijat

6.

BJ04/2019

 -

náhradní termín 6.5.2019

       

7.

BJ11/2019

  -

nepřijat - nedostavil se

       

8.

BJ12/2019

 -

nepřijat - nedostavil se

       

V Kroměříži 29.4.2019
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 v PDF

 

 

Mezinárodní soutěž Young People in European Forest

15. března 2019 se trojice našich studentů – Josef Hořínek, Petr Stuchlík a Jaromír Hlobílek, pod vedením paní učitelky Barbory Liškové, zúčastnila místního kola mezinárodní soutěže Young People in European Forest YPEF, kterou pořádal Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Krom vědomostního testu je čekalo devět rozmanitých stanovišť, které prověřili jejich znalosti o stromech, rostlinách, hmyzu, pomůckách lesníků, myslivosti aj. Ve své kategorii se umístili na druhém místě, gratulujeme.

 

Rozpoznávání druhů dřevin v zimním období

Začátkem března vyrazili Lesní mechanizátoři s paní učitelkou Liškovou dvakrát do lesů, aby se zdokonalili v rozpoznávání jednotlivých druhů dřevin přímo v zimním bezlistém lese, orientaci v lesnických mapách a druzích lesních porostů. Součástí výukové cesty byla i návštěva olomoucké pobočky ÚHÚL – Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, kde se, mimo jiné, zajímavou formou seznámili s lesními vegetačními stupni ČR.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

 

Termíny konání přijímacích pohovorů:

1. termín: 29.–30. 4. 2019

Přihlášky zasílejte do 1. března 2019 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 14 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní, 24 uchazečů

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní, 24 uchazečů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní, 24 uchazečů

41-52-H/01 Zahradník, délka studia 3 roky, forma studia denní, 36 uchazečů

 

Kritéria přijímacího řízení:

1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)
3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za tři poslední pololetí studia, vyjádřený body podle následující škály:

    a výsledek motivačního pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

4. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou mít na kterémkoli vysvědčení ve 2 posledních ročnících snížený stupeň z chování.
5. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou ve 2. pololetí posledního ročníku hodnoceni nedostatečně.
6. Ve výjimečných případech, pokud to umožní kapacita oboru, může o přijetí těchto žáků ze závažných důvodů rozhodnout ředitel školy.
7. Pro kontrolu kritérií uvedených v bodech 4 a 5 předloží uchazeči závěrečné vysvědčení nejpozději 31. 8. 2018.

 

V Kroměříži 31. 1. 2019

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 – dokument v PDF

 

 

Strana 3 z 6