Back to Top
SD GROUP

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 41-45-L/51
 
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJL13/2021 18 přijat
2. BJL10/2021 8 nepřijat, nedostavil se k PŘ

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – NS

 

Lesní mechanizátor 41-56-H/01
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH49/2021 18 přijat
2. BJH50/2021 14 přijat
         
Zemědělec - farmář 41-51-H/01
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH48/2021 14 přijat
2. BJH46/2021 14 přijat
 
Opravář lesnických strojů 41-56-H/02
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH47/2021 8 přijat
 
Zahradník 41-52-H/01
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1. BJH48/2021 14 přijat
2. BJH51/2021 12 přijat

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – UO

 

V Kroměříži 30. 8. 2021
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy 

Zahájení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

letošní školní rok společně zahájíme tímto programem:

8:00 – setkání s třídními učiteli v budově školy „C“ v areálu Na Lindovce

8:15 – testování COVID 19*

9:00 – slavnostní mše svatá k zahájení školního roku v kapli kláštera na Koperníkově ulici

Po skončení mše svaté návrat do školy.

10:30 – 11:30 – třídnické hodiny, 1. ročníky prohlídka areálu a budovy školy

11:30–13:00 – pauza na oběd

13:00 – odjezd 1. ročníků na adaptační pobyt do Prasklic, místo nástupu: parkoviště před DM Pavlákova

Adaptační pobyt se netýká 1. ročníku nástavbového studia!

Od 2. září začíná výuka dle rozvrhu.

S pozdravem

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

 

*Testování na COVID 19 bude stejně jako v minulém školním roce probíhat formou antigenního testu, který si žáci budou provádět sami pod dozorem pedagogických pracovníků.  

Další informace z materiálů MŠMT:

Preventivní screeningové testování:

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede první nebo druhý den školního vyučování...a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. V případě, že se škola rozhodla testovat PCR metodou, testuje se s frekvencí jedenkrát v týdnu první vyučovací den v týdnu. Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září (s výjimkou pravidel plynoucích v případě pozitivního testu, které jsou účinné do konce doby platnosti pravidel pro pozitivní testy, více v mimořádném opatření k preventivnímu testování).

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.

Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

 

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou děti a žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení)

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).

První absolventi SOŠ sv. Jana Boska

15 žáků oborů lesní mechanizátor, opravář lesnických strojů a zemědělec-farmář složilo na konci letošního školního roku úspěšně své závěrečné zkoušky, z toho 7 žáků s vyznamenáním, a stali se tak vůbec prvními absolventy SOŠ sv. Jana Boska v Kroměříži. 

Dne 6.8.2021 jim byly při slavnostní mši svaté předány výuční listy, lesní mechanizátoři byli navíc svými učitel slavnostně pasováni do ,,lesáckého stavu”. 

S mnohými z nich se budeme ve škole nadále potkávat, neboť se rozhodli pokračovat v nástavbovém studiu oboru mechanizace zemědělství a lesního hospodářství.  

Dík patří vedle rodičů, pedagogů a vychovatelů rovněž společnosti ALSOL a.s., která školu dlouhodobě a systematicky podporuje materiálně i finančně a rovněž společnosti Severočeské doly a.s., která podpořila finančně odbornou přípravu žáků. 

 

DSC_0037.jpg

Fotogalerie - První absolventi SOŠ sv. Jana Boska

Strana 1 z 18