Back to Top

 

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola svatého Jana Boska, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů:

 

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář

41-52-H/01 Zahradník

 

Termíny konání přijímacích pohovorů:

  1. termín: 27.8. 2019

Přihlášky zasílejte do 16.srpna 2019 na adresu školy.

Všichni uchazeči obdrží nejpozději 7 dní před datem konání přijímacího pohovoru písemnou pozvánku s uvedením evidenčního čísla uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Pořadí uchazečů dle dosažených výsledků bude zveřejněno v budově školy a na webových stránkách školy www.sosbosko.cz.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

41-56-H/01 Lesní mechanizátor, délka studia 3 roky, forma studia denní, 17 uchazečů

41-56-H/02 Opravář lesnických strojů, délka studia 3 roky, forma studia denní, 21 uchazečů

41-51-H/01 Zemědělec – farmář, délka studia 3 roky, forma studia denní, 17 uchazečů

41-52-H/01 Zahradník, délka studia 3 roky, forma studia denní, 27 uchazečů

Kritéria přijímacího řízení:

  1. Ke studiu budou přijímáni žáci s ukončenou povinnou školní docházkou.
  2. Podmínkou přijetí je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru v souladu s Nařízením vlády 211/2010 Sb. (Je součástí tiskopisu přihlášky na SŠ.)
  3. V přijímacím řízení o pořadí uchazečů rozhoduje průměrný prospěch na vysvědčeních za tři poslední pololetí studia, vyjádřený body podle následující škály:

 

 a výsledek motivačního pohovoru (0 – 10 b). V pohovoru bude sledován zájem o obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

  1. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou mít na kterémkoli vysvědčení ve 2 posledních ročnících snížený stupeň z chování.
  2. Ke studiu nebudou přijati žáci, kteří budou ve 2. pololetí ve 2 posledních ročnících hodnoceni nedostatečně.
  3. Ve výjimečných případech, pokud to umožní kapacita oboru, může o přijetí těchto žáků ze závažných důvodů rozhodnout ředitel školy.
  4. Pro kontrolu kritérií uvedených v bodech 4 a 5 předloží uchazeči závěrečné vysvědčení nejpozději 31. 8. 2018.

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 v PDF 

V Kroměříži 3. 6. 2019
Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

41-52-H/01 Zahradník
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1 BJ26/2019 16 přijat
2 BJ25/2019 12 přijat
3 BJ28/2019 11 přijat
       
41-56-H/02 Opravář lesnických strojů
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1 BJ24/2019 14 přijat
       
41-51-H/01 Zemědělec-farmář
Pořadí: Kód: Body: Přijat A/N:
1 BJ23/2019 14 přijat
2 BJ27/2019 11 přijat

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 v PDF

V Kroměříži 30.5.2019

Mgr. Petr Šiška, ředitel školy

 

 

Spolu se závěrem školního roku zakončují činnost i zájmové kroužky, které navštěvovali žáci po celý rok. Včelařský kroužek pod vedením p. Liškové úspěšně uzavřel svoji desetiměsíční činnost vytáčením medu. Tento lahodný produkt včelí píle si členové rozdělili mezi sebou a zbyla sklenička i pro pana ředitele. FOTOGALERIE

3.JPG

Vážení rodiče, milí žáci,

zveme Vás tímto na úvodní třídní schůzky 1. ročníků, které se uskuteční dne 21. 6. 2019 v 15:00 v budově školy „C“ v areálu Na Lindovce 1463/1 v Kroměříži.

Na programu třídních schůzek je seznámení s běžným chodem školy a Domova mládeže, informace o ubytování a stravování žáků, adaptačním kurzu 1. ročníků, nákupu učebnic a ochranných pracovních pomůcek a fungování informačního systému školy. Z těchto důvodů je Vaše účast velmi důležitá.

Na setkání s Vámi se těší kolektiv pracovníků školy.